เฟริส์ช้อย+ซิกน่า

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
นารีรัตนื หมาดแหล้
วันเวลาที่ตอบ: 
30 October 2556
รายละเอียดคำถาม: 
อยากที่จะยกเลิกกรมธรรม์ควรที่จะทำอย่างไรคะ ขอเป็นเรียงลำดับขั้นตอนเลบได้ไหมค่ะ พอดีวันที่1/11/13 จะต้องไปทำการจ่ายแล้วค่ะ
คำตอบ: 
  1.                การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องทำอย่างไร ตอบ : การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถทำได้ ซึ่งต้องดำเนินการภายใน15  วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์  โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท และค่าตรวจสุจภาพ (ถ้ามี) สำหรับการยกเลิกการทำประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกทำประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทโดยตรง           ในกรณีขอยกเลิกภายหลัง 15 วัน ต้องพิจาณาว่ากรมธรรม์มีเงินค่าเวนคืนหรือยัง ถ้ายังไม่มีจะไม่ได้รับเงินคืนเลย แต่ถ้ามีเงินค่าเวนคืนเกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเวนคืน ซึ่งจะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ส่งไป 2.                การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ ต้องทำเช่นไร ตอบ : หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณอักษรพร้อมแนบกรมธรรม์ประกันชีวิต และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทที่รับประกันภัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โดยท่านจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปทั้งหมดคืน ในกรณีขอยกเลิกภายหลัง 30 วัน ต้องพิจาณาว่ากรมธรรม์มีเงินค่าเวนคืนหรือยัง ถ้ายังไม่มีจะไม่ได้รับเงินคืนเลย แต่ถ้ามีเงินค่าเวนคืนเกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเวนคืน ซึ่งจะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ส่งไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันภัย  1186  //009