ให้ตัวแทนนายหน้าเช่าพื้นที่

กลุ่มคำถาม: 
กฎหมายประกันภัย
ชื่อผู้ถาม: 
นางสาวกาญดา งามเลิศ
วันเวลาที่ตอบ: 
25 March 2557
รายละเอียดคำถาม: 
1. บริษัทประกันวินาศภัย จะให้บริษัทในเครือนายหน้าประกันวินาศภัย เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยได้หรือไม่? และจะผิดข้อห้ามของบริษัทประกันวินาศภัยมาตรา 31 พรบ.ประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอื่นหรือไม่? 2. บริษัทประกันวินาศภัยสามารถมีบริษัทในเครือที่เป็นนายหน้านิติบุคคลได้หรือไม่ค่ะ 2. ตามมาตรา 73 พรบ.ประกันวินาศภัยฯ นายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือลูกจ้างบริษัทใด ให้ใบอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง >> คำว่าบริษัทใดในที่นี้หมายถึงทุกๆบริษัท หรือเฉพาะบริษัทประกันวินาศภัย? และหากใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยสิ้นสุดลงตามมาตรา 73 นี้ จะมีการสั่งเพิกถอนหรือสิ้นสภาพไปตามกฎหมายค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
1. พื้นที่สำนักงานของบริษัทซึ่งไม่ได้ใช้ สามารถนำออกให้เช่าได้ ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย 2. สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย 3. บริษัทหมายถึง บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย