การฟ้องร้องบริษัทประกันชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
นริสา
วันเวลาที่ตอบ: 
08 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ได้ตกลงทำประกันชีวิตกับบริษัท ALife ได้หักเงิน จากบัตรเครดิต วันที่6 มีนาคม 2552 และต่อมา ได้ป่วย ด้วยทอลซิลอักเสบ เมื่อวันที่ 27 - 30 เมษายน 2552 ครั้งที่สอง ไม่สบาย ด้วยไข้ชิกุญคุนย่า 25 - 29 พฤษภาคม 2552 ได้ส่งเรื่องเคลม ทางบริษัท ได้ส่งหนังสือ เรื่องขอประวัติการเจ็บป่วย หลังจากนั้น ได้มีหนังสือชี้แจงว่าขอบอกล้างสํญญาประักันภัยและคืนเบี้ยประกันภัย เนื่องจากว่า พบว่ามีประวััติสุขภาพที่เป็นมาก่อนการขอเอาประกันภัย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว โรคดังกล่าว ไม่ใช่เป็นโรคประจำตัว อาจเกิดการติดเชื้อเมื่อไหร่ก็ได้
คำตอบ: 
บริษัทปฏิเสธด้วยโรคใด หากเป้นโรคที่ท่านเป็นก็ไม่น่าใช่ เพราะไม่ใช่ดรคร้ายแรงที่จะปฏิเสธ สอบถามบริษัทให้ชัดเจนว่าเหตุผลเป็นอย่างไร