หาชื่อ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
เสาวณี ทองสกุล
วันเวลาที่ตอบ: 
21 January 2554
รายละเอียดคำถาม: 
มีชื่อในประกันป่าว
คำตอบ: 
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถขอให้ตรวจสอบรายชื่อว่ามีการทำประกันชีวิตหรือไม่ที่สำนักงาน คปภ.ค่ะ