PA ในรถจ่ายหรือไม่ค่ะ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ณัฐ
วันเวลาที่ตอบ: 
21 October 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ได้ขับรถมาจอดไว้ข้างทาง แล้วลงมาถูกฝากระบะปิดข้างรถ ขณะก้มลงฝากระบะข้างรถได้หล่นลงมาที่ศีรษะ ทำให้เป็นอัมพาต ไม่ทราบว่าประกันภัย PA ในรถยนต์ประเภท 1 จะจ่ายหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ: 
ถ้าเหตุเกิดขึ้นขณะกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถคันเอาประกันภัยไว้แล้ว กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง