ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย หมดอายุไปแล้วต้องทำอย่างไร

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

1. กรณีใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย (ชีวิต/วินาศภัย) หมดอายุแล้ว (ขาดต่อขอรับใบอนุญาตใหม่) ท่านสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ใหม่ ที่สำนักงาน คปภ. ทุกพื้นที่ โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต(วินาศภัย) นช.1(นว.1) พร้อมแนบเอกสารตามแบบฟอร์มระบุ
2. กรณีใบอนุญาตตัวแทนประกันภัย (ชีวิต/วินาศภัย) หมดอายุแล้ว (ขาดต่อขอรับใบอนุญาตใหม่) ท่านต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ใหม่ผ่านบริษัทประกันภัยที่ประสงค์จะเป็นตัวแทน โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต(วินาศภัย) ตช.1(ตว.1) พร้อมแนบเอกสารตามแบบฟอร์มระบุ โดยบริษัทฯ จะออกหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทน ตช.5 (ตว.5) อนึ่ง ตัวแทนฯ จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตด้วย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5153995-9 ต่อ 1118-21 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186