ในกรณีรถที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูก ซึ่งรถยนต์เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถซ่อมได้

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
รายละเอียดคำถาม: 

ในกรณีรถที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูก ซึ่งรถยนต์เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงไม่สามารถซ่อมได้ อยากทราบว่าซากรถจะเป็นของผู้เอาประกัน หรือ บริษัทประกัน และบริษัทประกันจะชดใช้เต็มจำนวนทุนประกันหรือไม่

คำตอบ: 

การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่ทำประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายตั้งแต่ร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย