เคลมประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยต้องใช้เอกสารอะไร?

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
คุณเอก
วันเวลาที่ตอบ: 
29 May 2556
รายละเอียดคำถาม: 
เป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน แต่ได้ทำประกันอัคคีภัยบ้านฯ กรณีเกิดอัคคีภัยจะเรียกร้องได้ไหม ต้องทำอย่างไร ขอคำตอบที่สามารถ ใช้ได้จริงครับ
คำตอบ: 
เมื่อท่านซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย  ทรัพย์สิที่ท่านได้ทำประกันภัยไว้จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยเอกสารที่ใช้จะระบุที่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือท่านสามารถสอบถามได้ที่บริษัทประกันภัย ทั้งนี้โดยปรกติ การเรียกร้องและใช้ค่าสินไหมทดแทน จะมีรายละเอียด ดังนี่้ เงื่อนไขการเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 5.1 หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดังนี้ 5.1.1 ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าและต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ให้บริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อาจกระทำการดังกล่าวได้ในภายในเวลาที่กำหนดหรือภายในกำหนดเวลาที่บริษัทขยายให้โดยทำเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง (1) คำเรียกร้องเป็นหนังสือเกี่ยวกับความเสียหายซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายและมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้น ๆ โดยละเอียดเท่าที่จะทำได้ตามมูลค่าในเวลาเกิดความเสียหายซึ่งไม่ได้รวมกำไร (2) การประกันภัยอื่น ๆ รวมทั้งการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 5.1.2 ต้องแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม เช่น แผนผัง รายการละเอียด สมุดบัญชี ใบสำคัญการบัญชี ใบกำกับสินค้า ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือสำเนาแห่งเอกสารนั้น ๆ ข้อพิสูจน์และข้อความเกี่ยวกับการเรียกร้องและต้นเพลิงหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัยและพฤติการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหาย ตามที่บริษัทต้องการตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง 5.1.3 จะต้องดำเนินการและยินยอมให้บริษัทหรือตัวแทนกระทำการใด ๆ ที่เหมาะสามในการป้องกันความเสียหายอันอาจเพิ่มขึ้น บริษัทอาจไม่รับพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเจตนาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแม้ว่าเพียงข้อหนึ่งใดก็ตาม