สงสัยเรื่องประกันภัยต่อ

กลุ่มคำถาม: 
กฎหมายประกันภัย
ชื่อผู้ถาม: 
ชูศักดิ์
วันเวลาที่ตอบ: 
27 May 2556
รายละเอียดคำถาม: 
เนื่องจากประกันภัยต่อเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่และยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ จึงอยากทราบว่าการประกันภัยต่อนั้น ผู้รับประกันภัยต่อ มีสิทธิหน้าที่และความรับผิด ตามกฎหมายใดบ้าง ใช่ตามประมวลแพ่งเหมือนผู้รับประกันภัยทั่วไปหรือเปล่า มีมาตราใดต้องห้ามนำมาใช้หรือไม่ และเท่าที่ได้ศึกษาหลักของประกันภัยต่อดูตามที่เข้าใจ(หาได้จากอินเตอร์เนต ไม่มีกฎหมายหรือฎีกายืนยัน) เมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้น ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยก่อน จึงค่อยไปไล่เบี้ยเอาจากผู้รับประกันภัยต่อ จุดนี้มีข้อสงสัยว่า หากผู้รับประกันยังไม่ได้รับผิดต่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยต่อสามารถปฎิเสธความรับผิดด้วย ปพพ.มาตรา 877(1) ได้หรือไม่ และหากผู้รับประกันภัยรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยไปแล้ว ผู้รับประกันภัยต่อยังสามารถปฎิเสธความรับผิดด้วย ปพพ.มาตรา 877(1) ได้หรือไม่ จะต่างกันหรือไม่ ขอบพระคุณครับ
คำตอบ: 
1. บริษัทประกันภัยผู้เอาประกันภัยต่อจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้ต่อเมื่อได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้วเท่านั้น 2. หากบริษัทประกันภัยผู้เอาประกันภัยต่อได้ชดใช้ค่าสินไหมแทนไปแล้ว บริษัทประกันภัยต่อก็สามารถปฏิเสธความรับผิดต่อบริษัทประกันภัยผู้เอาประกันภัยต่อได้ เนื่องจากเป็นสัญญาประกันภัยต่างฉบับกัน ซึ่งสัญญาประกันภัยต่ออาจไม่คุ้มครองสิ่งที่สัญญาประกันภัยตรงให้ความคุ้มครองทั้งหมดก็ได้ .../006