ความแตกต่างของกรมธรรม์แบบขยายระยะเวลากับใช้เงินสำเร็จ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
สมจิต
วันเวลาที่ตอบ: 
03 May 2555
รายละเอียดคำถาม: 
หากเราไม่ประสงค์ส่งเบี้ยต่อเราจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์แบบขยายระยะเวลากับใช้เงินสำเร็จอย่างไหนดีกว่ากันในแง่ความคุ้มครอง
คำตอบ: 
มูลค่าใช้เงินสำเร็จคือ การที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาต่อบริษัทขอยุติการชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป  แต่ต้องการให้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาเดิม คือ กรมธรรม์ยังคงเป็นลักษณะของการสะสมเงินตลอดชีพ ระยะเวลาของสัญญาประกันภัยจะลดลงตามส่วน โดยท่านสามารถตรวจสอบดูได้จากตารางมูลค่ากรมธรรม์ มูลค่าขยายเวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะชำระเบี้ยประกันภัยต่อไปอีก แต่ต้องการได้รับความคุ้มครองในจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแบบการประกันภัยมาเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาได้ โดยถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในเวลาที่กำหนด บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตรอดอยู่จนครบกำหนดสัญญาตามระยะเวลาที่ขยายได้ สัญญาประกันภัยเป็นอันสิ้นผลบังคับ