เครื่องมือช่างเก็บไว้ในรถแล้วเกิดไฟลุกไหม้ ประกันภัยรถยนต์จ่ายหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
เหมือนฝัน
วันเวลาที่ตอบ: 
05 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
รถกระบะที่มี Carry Boy เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างไว้ แล้วเกิดไฟลุกจากตัวเครื่องมือทำให้ Carry Boy เกิดความเสียหาย อยากทราบว่าประกันภัยรถยนต์จ่ายหรือไม่
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงข้างต้น ความเสียหายของรถยนต์คันเอาประกันภัยที่เกิดจากไฟไหม้ไม่ว่าจากปัจจัยภายนอกหรือภายในรถยนต์เอาประกันภัยบริษัทต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ บริษัทไม่สามารถปฏิเสธความรับผดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ได้ เว้นแต่เกิดจากการกระทำโดยเตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างรายแรงของผู้เอาประกันภัยเอง