อบ.1 และ อบ.2 ต่างกันยังไง

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
สุกัลยา
วันเวลาที่ตอบ: 
23 January 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ขอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุในกรณีเสียชีวิต หรือทุพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ แบบ อบ.1 กับ อบ.2 ต่างกันยังไงค่ะ
คำตอบ: 
ต่างกันที่ความคุ้มครอง อบ.2 จะให้ความค้มครองเพ่มเติมจาก อบ.1 ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอุบัติเหตุกลุ่มนั้น จะมีแบบให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ อบ. 1 และ แบบ อบ. 2 ซึ่งแบบ อบ. 1 จะให้ความคุ้มครองน้อยกว่าแบบ อบ. 2 กล่าวคือ แบบ อบ. 1 จะมีความคุ้มครองให้เลือกซื้อ 4 ความคุ้มครอง ได้แก่ 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 2. การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 3. การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน และ 4. การรักษาพยาบาล ส่วนแบบ อบ. 2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน ครับ./01