อนุญาโตตุลาการ คือ ใคร แต่งตั้งอย่างไร

กลุ่มคำถาม: 
อนุญาโตตุลาการ
ชื่อผู้ถาม: 
ถนอมศรี
วันเวลาที่ตอบ: 
16 December 2558
คำตอบ: 

อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) คือ การระงับข้อพิพาททางเลือกนอกศาล เป็นกระบวนการที่คู่พิพาทตกลงกันให้บุคคลที่สามที่มีความเป็นกลางและเป็นอิสระ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิพาทนั้นเป็นผู้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว โดยคู่พิพาทจะต้องยอมรับคำวินิจฉัยชี้ขาดและผูกพันที่จะปฏิบัติตามคำชี้ขาดนั้นด้วย

การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการได้นั้น คู่พิพาทตกลงให้มีได้ในขณะทำสัญญา หรือขณะมีข้อพิพาทหรือแม้แต่ฟ้องร้องต่อศาลแล้วก็ขอให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในศาลได้อีก การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ