หากต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แต่ได้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรกไปแล้วจะได้รับเงินคืนหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

การบอกเลิกกรมธรรม์นั้น ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์เมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาการคุ้มครอง โดยผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทรับหนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด ส่วนเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนก็เป็นไปตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หมวดเงื่อนไขทั่วไป อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องขอให้ติดต่อสำนักงาน คปภ. เพื่อให้ความช่วยเหลือ