หากซื้อการประกันอุบัติเหตุ (PA) มากกว่า 1 กรมธรรม์ สามารถเคลมได้ทุกกรมธรรม์หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

ในกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ส่วนของค่ารักษาพยาบาลบริษัทจะจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ในส่วนของค่าสินไหมทดแทนมรณกรรม สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ หรือค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาในโรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยซื้อกี่กรมธรรม์จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ทุกกรมธรรม์