รถยนต์เกิดอุบัติเหตุรุนแรง และพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝ่ายถูก มีคู่กรณี บริษัทไม่คืนทุนประกันภัยให้จะร้องเรียนได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

ถ้าความเสียหายเกินกว่า 70% ของราคารถในขณะเกิดความเสียหาย เข้าข่ายรถเสียหายสิ้นเชิง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ บริษัทต้องจ่ายค่าสินไหมเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง โดยซากรถจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทประกันภัย อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องขอให้นำเรื่องมาร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ.