รถที่ทำประกันภัยชั้น 1 และประกันภัย พ.ร.บ. หากเกิดอุบัติเหตุ และเป็นฝ่ายถูกจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้จากบริษัทประกันฝ่ายใด และได้จำนวนเท่าไหร่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

ผู้บาดเจ็บที่อยู่ในรถคันที่เป็นฝ่ายถูก สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้น (ค่ารักษาตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท) ได้จากบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถคันดังกล่าวไว้ ส่วนค่าเสียหายที่เกินกว่า 30,000 บาท ต้องไปเรียกร้องจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด อย่างไรก็ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. กำหนดให้บริษัทที่รับประกันภัยรถจ่ายค่าเสียหายส่วนเกินนั้นด้วย แต่ในวงเงินรวมกับที่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนไม่เกิน 80,000 บาท ทั้งนี้ หากกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 ที่ซื้อไว้คุ้มครองการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (รย.02) ก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้ได้อีกในวงเงินที่ได้ซื้อความคุ้มครองไว้