รถทำประกันภัยชั้น 1 แล้วไปชนฟุตบาท เกิดความเสียหายแต่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ กรณีนี้เราต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเองส่วนไหนบ้าง

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัยรถยนต์ จะจ่ายให้ตามความเสียหายจริง เพราะฉะนั้นต้องมีการประเมินค่าเสียหายก่อนว่าค่าเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองเป็นเท่าไหร่ ก็จะจ่ายตามนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยจะเปลี่ยนของใหม่ก็ต้องจ่ายเพิ่มเติมในส่วนของราคาที่เพิ่มขึ้น