มีบัตรนายหน้าสามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นข้าราชการการเมืองได้หรือไม่?

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ณัฐ
วันเวลาที่ตอบ: 
25 October 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ในกรณีที่เราเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่ ไม่สามารถทำงานกับบริษัท กรรมการ ที่ปรึกษา ฯลฯ ในตัวกฎหมายนั้นหมายถึงบริษัทอะไร? และสามารถเป็นข้าราชการการเมืองได้หรือไม่?
คำตอบ: 
1.ตามมาตร 67 ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ระบุไว้ว่า  บุคคลธรรมดาจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ต้องไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทใด  (หมายถึงบริษัทประกันภัย) 2.คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยสามารถนำความในมาตรา 64 (1)-(8) มาใช้บังคับโดยอนุโลม  3. ข้าราชการการเมือง ซึ่งตามมาตรา 64 มิได้กำหนดห้ามไว้  4. มาตรา 34 (6) กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือที่ปรึกษาของบริษัท ไต้องม่เป็นข้าราชการการเมิองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ค่ะ/002