ผู้รับผลประโยชน์

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
ผู้บริโภค
วันเวลาที่ตอบ: 
07 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าในกรรมธรรม์มิได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ หรือระบุว่า\"ไม่มี\" ในกรณีที่รถสูญหาย/ไฟไหม้ ใครจะเป็นผู้ได้รับทุนประกันที่ได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัย
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงข้างต้น หากมีการระบุผู้รับประโยชน์จ่ายผู้รับประโยชน์ หากไม่ระบุถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ครับ