การคุ้มครองสารเหลว

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
นายเอเชีย สุขเสถียร
วันเวลาที่ตอบ: 
24 December 2553
รายละเอียดคำถาม: 
ได้ทำประกันชันหนึ่งรถตู้ไว้ต่อมาประสบอุบัติเหตุ ทางบริษัทประกันภัยแจ้งว่าไม่คุ้มครองสารเหลวในรถ และจ่ายครึ่งราคาค่าแบตเตอร์รี่และยางรถยนต์ทางบริษัทผิดสัญญาหรือไม่ครับ
คำตอบ: 
สารเหลวเป็นของใช้สิ้นเปลื่องตามกรมธรรม์ไม่รับผิดชอบค่ะ ส่วนแบตเตอร์รี่และยางรถยนต์เนื่องจากจะมีการเสื่อมภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติ หากท่านสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าท่านเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอร์รี่หรือยางรถมาก็สามารถเจรจาได้ค่ะ อาจไม่ต้องจ่ายส่วนต่างถึง 50%