ขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
นิติบุคคลอาคารชุด นูเวล
รายละเอียดคำถาม: 
นิติบุคคลอาคารชุด ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด ( All Risk Insurance ) โดยมี บมจ. บางกอกสหประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย ทุนประกัน 1,200.- ล้านบาท กรณีเกิดเหตุความเสียหายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ผู้รับประกันภัยได้ทำหนังสือแจ้งขั้นตอนของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยระบุว่า \"หลังจากเจรจาค่าสินไหมทดแทนและตกลงค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ จะส่งสัญญาประนีประนอมให้ท่านลงนาม และส่งคืนบริษัทฯ เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่มีการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายแล้วเท่านั้น...\" โดยนิติบุคคลอาคารชุด ในฐานะผู้เอาประกันภัย ไม่เคยมีประวัติและไม่เคยถูกหนังสือปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย เนื่องจากการแจ้งเคลมซ้ำซ้อน อยากทราบว่า 1. ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยการบังคับให้ผู้เอาประกันภัย ต้องสำรองเงินใช้จ่ายค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันก่อน ถึงจะยอมจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามข้อความข้างต้นดังกล่าว ได้หรือไม่ ? 2. เงื่อนไขในกรมธรรม์ระบุถึงวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้เพียงว่า \" ผู้รับประกันภัยอาจจะเลือกทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายแทนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น\" โดยมิได้มีการระบุถึงสิทธิในการกำหนดขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมดังกล่าว ลักษณะนี้เป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยไม่มีเหตุอันควร ได้หรือไม่ ? (ตกลงและยอมรับค่าเสียหายทั้งสองฝ่ายแล้ว แต่ไม่จ่าย จนกว่าจะซ่อมเสร็จก่อน )