ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตหลังจากอบรมเสร็จแล้ว

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
พนิดา
วันเวลาที่ตอบ: 
26 October 2555
รายละเอียดคำถาม: 
หลังจากอบรมต่อในอนุญาตเรียบร้อยแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ได้รับใบอนุญาต ใบใหม่ที่ต่ออายุแล้วจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย
คำตอบ: 
หลังจากท่านได้เข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ท่านสามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ที่สำนักงาน คปภ.ส่วนกลาง/เขต/ภาค/จังหวัด ที่ท่านสะดวก ทั้งนี้การต่ออายุใจใช้ใบอนุญาตฯฉบับเดียวกัน แต่ถ้าเป็นการขาดต่อแล้วขอใหม่ ท่านจะได้ใบอนุญาตใหม่ค่ะ /002