บริษัทประกันชีวิตสามารถลดจำนวนทุนประกันลง โดยไม่แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

ในการขอทำประกันชีวิต ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องกำหนดแบบประกันชีวิต จำนวนเงินเอาประกันภัย(ทุนประกันชีวิต) ในใบคำขอเอาประกันชีวิต หากบริษัทจะรับประกันภัยโดยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวต่างไปจากที่ผู้ขอเอาประกันภัยเสนอ บริษัทจะต้องจัดทำข้อเสนอใหม่ให้ผู้ขอเอาประกันภัยยอมรับก่อน บริษัทจึงสามารถออกกรมธรรม์ได้