ทำประกันภาคสมัครใจแล้วยังต้องทำประกันภาคบังคับ มันซ้ำซ้อนหรือไม่ #2

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ศักดิ์ชัย
วันเวลาที่ตอบ: 
26 November 2552
รายละเอียดคำถาม: 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552 มีคำถามว่า \"ทำประกันภาคสมัครใจแล้วยังต้องทำประกันภาคบังคับ มันซ้ำซ้อนหรือไม่\" มีคำตอบจาก ศูนย์บริการด้านการประกันภัย 23 กันยายน 2552 ว่า การทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจไม่ซ้ำซ้อนกับการประกันภัยภาคบังคับแต่อย่างใด เนื่องจากภาคสมัครใจป็นความคุ้มครองส่วนเกิน/ต่อจากพรบ.เช่น ค่ารักษาพยาบาล พรบ.จำกัดที่ 50,000 บาท ซื้อของสมัครใจไว้ 100,000 บาท ดังนี้ จะเป็นความคุ้มครองรวม 150,000 บาท หากเกิดเหตุ ผู้ประสบภัยต้องรักษาพยาบาล 100,000 บาท พรบจะจ่าย 50,000 บาท สมัครใจจะจ่ายอีก 50,000 บาท แต่หากว่าท่านไม่ทำ พรบ.ไว้ เจ้าของรถต้องรับผิดชอบผุ้ประสบภัยเอง 50,000 บาท อีก 50,000 หลัง สมัครใจจึงจะเข้ามาจ่ายให้ ทีนี้ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑” บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 1 กันยายน 2552 “สำหรับรถที่เจ้าของรถได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายต่อผู้ประสบภัย โดยเอาประกันภัย ครอบคลุมความเสียหายต่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ตามชนิด ประเภท และขนาดของรถที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยอีก” ก็เป็นอันงงครับ เพราะ พรบ.บังคับใช้วันที่ 1 กย.52 ศูนย์ฯตอบคำถามวันที่ 23 กย.52 ดูเหมือนว่ารถที่ทำประกันภาคสมัครใจยังคงต้องทำ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอีกใช่หรือไม่ เพราะภาคสมัครใจป็นความคุ้มครองส่วนเกิน/ต่อจากพรบ. หากไม่ทำ พรบ. หากมีเหตุ ต้องจ่ายค่าเสียหายก่อนแล้วภาคสมัคใจจ่ายต่อ อย่างนั้นหรือ
คำตอบ: 
กรมธรรม์ภาคสมัครใจมี 2 แบบ คือ แบบรวมพรบ กับ ไม่รวมพรบ หากเป็นแบบรวมพรบท่านก็ไม่ซื้อพรบอีก  แต่หากกรมธรรม์ของท่านเป็นแบบไม่รวมพรบ ท่านต้องซื้อพรบอีก  ซึ่งท่านสามารถดูที่หน้ากรมธรรม์ว่าระบุคำว่า รวมพรบหรือ ไม่รวมพรบ