ทำประกันภัย พ.ร.บ. ภาคบังคับไว้ แล้วขับรถไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดหากรถทำประกันภัย พ.ร.บ. ไว้ สามารถเรียกได้ ดังนี้
- หากเสียชีวิต เรียกค่าปลงศพได้ 35,000 บาท
- หากบาดเจ็บเรียกได้ตามค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000.-บาท
- ทายาทสามารถนำหลักฐานบัตรประชาชน /ทำเบียนบ้าน /ใบมรณะบัตร และหลักฐานแสดงความเป็นทายาท ไปยื่นขอรับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากบริษัทที่รับประกันภัย