ถามเรื่องสัมพันธ์อีกแล้ว

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
อำนาจ
วันเวลาที่ตอบ: 
25 November 2552
รายละเอียดคำถาม: 
จากที่ทราบว่า การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนน่าจะมีขึ้นต้นปี 2553 ถามว่า -ค่าเสียหายที่ได้สำรองจ่ายไปก่อนแล้วนั้น จะได้รับคืนในจำนวนเต็มหรือไม่ -เงินที่จะจ่ายให้่ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายให้ใครก่อน-หลัง ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบที่กระจ่างครับ
คำตอบ: 
จ่ายให้เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยก่อน หลังจากนั้นจ่ายให้เจ้าหนี้ทั่วไป