ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถประสพอุบัติเหตุ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
สันติ
วันเวลาที่ตอบ: 
21 October 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถประสพอุบัติเหตุ ใครต้องเป็นผู้อกค่าใช้จ่าย (รถประกันภัยชั้นที่ 1) บริษัทประกันภัย บริษัทเจ้าของรถ ผู้ขับรถ
คำตอบ: 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถ เนื่องจากคดีจราจรนั้น ผู้ขับขี่ต้องออกเอง แต่ค่าตรวจสอบความเสียหายว่ามีจำนวนเท่าไรนั้น บริษัทต้องออก