ขอคืนทุน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
กรรณ
วันเวลาที่ตอบ: 
24 January 2554
รายละเอียดคำถาม: 
กรณีรถประกันภัยเกิดเหตุเสียหาย โดยอู่ประเมินราคาแล้วไม่เกิน 70 % ของทุนประกัน แต่เนื่องจากรถประกันเป็นรถรุ่นใหม่อะไหล่ไม่สามารถหาได้ในประเทศซึ่งต้องสั่งจากประเทศนอกซึ่งจะต้องรออะไหล่โดยไม่ทราบว่าจะมาเมื่อไร กรณีดังกล่าวผมจะขอคืนทุนได้หรือไม่ หากไม่ได้จะต้องทำอย่างไรครับ
คำตอบ: 
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ บริษัทจะคืนทุนให้ก็ต่อเมื่อ รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อย 70 ของมูลค่ารถยนต์ขณะเกิดความเสียหาย