ขอทราบกำหนดวันนำส่งรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
กนกกร
วันเวลาที่ตอบ: 
06 January 2553
รายละเอียดคำถาม: 
รบกวนสอบถาม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง กำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้ธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยต้องมีรายการอย่างน้อยตามแบบ แต่ไม่มีวันกำหนดส่งเอกสาร จึงขอเรียนถามวันกำหนดส่งสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัย (แบบ ทบ.ต่างๆ) ที่ธุรกิจประกันวินาศภัยจะต้องนำส่ง คปภ.
คำตอบ: 
ท่านไม่ต้องนำส่งค่ะ แต่ต้องยื่นต่อ คปภ. เมื่อมีการเข้าตรวจสอบ