การเวรคืนกรมธรรม์ MRTA

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
เธียรชัย
วันเวลาที่ตอบ: 
26 November 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ผู้ถือกรมธรรม์ MRTA สามารถเวรคืนกรมธรรม์ได้หรือไม่ครับ ถ้าได้ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นธนาคาร หรือเป็นผู้ถือกรมธรรม์ครับ
คำตอบ: 
ได้และผู้เวรคืนเป็นผู้รับประโยชน์ เว้นแต่กรมธรรม์จะกำหนดไว้ป็นอย่างอืน