การเรียกร้องสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3 พลัส

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ต่าย
วันเวลาที่ตอบ: 
01 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ทำประกันภัยประเภท 3 พลัส คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันเอาประกัน 100,000 บาท ถูกคู่กรณีที่ไม่มีประกันภัยชนได้รับความเสียหาย คู่กรณียอมรับผิดทำบันทึกข้อตกลงที่สถานีตำรวจมีสาระสำคัญว่า - คู่กรณีจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าซ่อมรถจำนวน 160,000 บาท เป็นค่าสินไหมทดแทนกรณีบาดเจ็บรวม 150,000 บาท ต่อมาคู่กรณีนำเงิน 120,000 บาท มาชำระโดยมิได้ระบุว่าเป็นค่าซ่อมรถหรือค่าสินไหมกรณีบาดเจ็บ ส่วนที่เหลือรับว่าจะจ่ายให้ภายหลัง แต่พอถึงกำหนดก็ไม่นำมาจ่ายติดตามตัวไม่ได้ อยากทราบว่าในขณะไปทำสัญญากับคู่กรณีบริษัทประกันภัยรับทราบด้วยแต่ไม่ได้ลงชื่อเป็นพยานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและในหลักฐานไม่มีถ้อยคำที่ว่าผู้เสียหายสละสิทธิการเรียกร้องจากทางประกันภัยประเภท 3 พลัส เป็นค่าซ่อมรถคันเอาประกันแต่อย่างใด กรณีเช่นนี้ผู้เอาประกันภัยจะขอเรียกร้องค่าซ่อมรถยนต์คันเอาประกันจำนวน 100,000 บาท จากบริษัทประกันภัยได้หรือไม่
คำตอบ: 
จากกรณีดังกล่าว เงินจำนวน 120,000 บาท ที่มาจ่ายให้ผู้เสียหายนั้น ไม่ระบุว่าการจ่ายในครั้งนี้เป็นค่าซ่อมรถหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้หากเงินจำนวน 120,000 บาทที่จ่ายเป็นเงินค่าซ่อมรถ บริษัทผู้รับประกันก็สามารถปฎิเสธการจ่ายค่าสินไหมอันเป็นค่าซ่อมได้ ดังนั้นจึงแน่นำให้ท่านนำเรื่องดังกล่าวไปร้องเรียนที่สำนักงาน คปภ.ใกล้บ้านท่าน ค่ะ