ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
เรณุกา
วันเวลาที่ตอบ: 
02 December 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ควรจะระบุใครเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อมิให้มีข้อถกเถียงหรือโต้แย้งกรณีมีเหตุการณ์ความเสียหายเกิดขึ้น
คำตอบ: 
หากผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในค่ารักษาพยาบาลเองแล้ว ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือทายาท(กรณีเสียชีวิต)นั้น ควรเป็นผู้รับประโยชน์   กรณีประกันกลุ่ม โดยปกติก็ให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นผู้รับประโยชน์ ยกเว้นเป็นการทำประกันภัยเพื่อความรับผิดของผู้จ่ายเบี้ยประกัน หรือกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้สำรองจ่ายให้ก่อนการเบิกกับประกันภัยแล้ว ก็สามารถให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ได้