การสอบขอรับใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย สามารถสมัครสอบได้ที่ไหน

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

1. สอบตัวแทนประกันชีวิต ดูประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมประกันชีวิตไทย www. tlaa.org
2. สอบตัวแทนประกันวินาศภัย ดูประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมประกันวินาศภัย www.thaigia.com
3. สอบนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ จะกำหนดไว้ทั้งปีเพื่อให้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบได้ตามความสะดวก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th เข้าไปที่เมนู "ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย" ไปที่แบนเนอร์ "OIC Online Service (บริการข้อมูลออนไลน์) " ไปที่ "ข้อมูลคนกลางประกันภัย" คลิ๊กเลือก "ระบบสมัครสอบนายหน้าประกันภัย สำนักงาน คปภ." 
   หรือเข้าที่ http://www1.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing