การพิจารณาชดใช้ความเสียหาย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
ผู้สงสัย
วันเวลาที่ตอบ: 
17 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
กรณีหากผู้เสียหายเรียกร้องโดยตรงจากผู้ทำละเมิด รายละเอียดเหตุการณ์ ลมพายุพัด(ในช่วงที่เกิดพายุฝน)เป็นเหตุให้กรอบกระจกจากอาคารตกใส่รถที่อยู่ในลานจอด(ที่ชั้น 1) ทำให้รถที่เข้ามาจอดด้านล่างของอาคารได้รับความเสียหาย ผู้เป็นเจ้าของอยู่ที่ชั้นบนภายในอาคาร ไม่ได้อยู่ที่รถในขณะเกิดเหตุ รายละเอียดผู้เกี่ยวข้อง 1.นิติบุคคลอาคารชุด (ในฐานะผู้เป็นเจ้าของ/ผู้ดูแล กรอบกระจกที่ตกลงมา) 2.เจ้าของรถ(ผู้ครอบครอง)รถคันที่ได้รับความเสียหาย 3.บริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่ได้รับความเสียหาย 4.บริษัทผู้รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของนิติบุคคลอาคารชุด การเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถที่ไดรับความเสียหาย 1.ค่ารถคันใหม่ ( ยืนยันไม่ซ่อม) โดยมีเหตุผลว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดง ใช้งานประมาณ 2 เดือน 2.ค่าดอกเบี้ยของสินเชื่อจากการซื้อรถ 3.ค่าไม่ได้ใช้รถให้เหตุผลว่าในระหว่างวันต้องพบลูกค้าเพื่อการติดต่อธุรกิจกับลูกค้าบริษัท ที่เจ้าของรถ(ผู้ครอบครอง)ทำงานให้ 4.ค่ารักษาพยาบาล ประเด็นคำถามในการพิจารณา 1. การประเมินงานซ่อม บริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์ประเมินค่าซ่อมไว้ แต่เจ้าของรถ(ผู้ครอบครอง) ไม่ยอมรับการซ่อมแต่ต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่เท่านั้น สามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ แต่มาเรียกร้องค่ารถคันใหม่กับนิติบุคคลอาคารชุดนั้น เป็นการเรียกร้องเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริงหรือไม่ 2.แม้การเรียกร้องของผู้เสียหาย เป็นไปตามสิทธิ์ สมควรพิจารณา ให้ตามความเสียหายที่แท้จริง หรือไม่ เนื่องจากเป็นความเสียหายบางส่วน (สามารถซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นได้ แต่ไม่ใช่ความเสียหายสิ้นเชิง) ซึ่งเป็นการเรียกร้องเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง 3. ค่าดอกเบี้ยจากการซื้อรถ เป็นภาระหนี้สินที่ไม่ได้มาจากการเกิดเหตุความเสียหาย นิติบุคคลอาคารชุดไม่สมควรต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ใช่หรือไม่ 4.ค่าไม่ได้ใช้รถ ในระหว่างวันที่เจ้าของรถ(ผู้ครอบครอง)ต้องเดินทางไปพบลูกค้านั้น สมควรเบิกค่าพาหนะจากบริษัทที่ทำการว่าจ้างเจ้าของรถ(ผู้ครอบครอง)ให้ทำงานให้ จึงไม่ควรเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ หากแต่ว่าสำหรับค่าเดินทางจากบ้านมาที่ทำงานและกลับจากที่ทำงานไปบ้านพักของเจ้าของรถ(ผู้ครอบครอง)นั้น มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ เมื่อหักกับค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายปกติที่เจ้าของรถ(ผู้ครอบครอง)ต้องจ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน จึงถือว่าสมควรเป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นจริง ใช่หรือไม่ (นับเฉพาะวันที่นำรถเข้าซ่อมจริง 4.1 กรณีที่ประเมินงานซ่อมรถคันที่เสียหายแล้ว แต่เจ้าของรถ(ผู้ครอบครอง)ไม่รับงานซ่อมไม่ยอมทำให้ระยะในระหว่างที่ไม่สามารถนำรถเข้าซ่อมได้ เป็นผลจากการที่เจ้าของรถ(ผู้ครอบครอง)ไม่ยอมรับงานซ่อม ดังนั้น ระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้รถ จึงไม่สมควรเป็นไปตามระยะเวลาที่ล่วงเลยผ่านไป หากแต่ควรพิจารณาจากจำนวนวันที่ซ่อมจริงเท่านั้น ใช่หรือไม่ 5. ค่ารักษาพยาบาล ไม่สมควรพิจารณา ใช่หรือไม่ เนื่องจาก ขณะที่เกิดเหตุ เจ้าของรถ(ผู้ครอบครอง)ได้เข้าพบลูกค้าที่อยู่ภายในอาคาร มิได้อยู่ที่ตัวรถและไม่ได้รับบาดเจ็บ
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงข้างต้น การชดใช้ตามสัญญาประกันภัยชดใช้ตามความเสียหายที่แท็จจริง และโดยเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ บริษัทผู้รับประกันภัยจะคืนทุนประกันภัยในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หรือ ราคาค่าซ่อมเกิน 70%  ของราคารถยนต์ในวันเกิดเหตุครับ ส่วนค่าเสียหายอย่างอื่นนั้น หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงท่านสามารถเรียกร้องจากผู้กระทำละเมิดได้ครับ