จ่ายสินไหมแทนผู้ประกัน

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
jak
วันเวลาที่ตอบ: 
26 November 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ตัวอย่างเช่นรถประกันประกันประเภท1ถอยชนประตูบ้านคู่กรณี พนักงานสินไหมออกตรวจสอบแล้วแจ้งสำนักงานใหญ่ ทางสำนักงานใหญ่อนุมัต8000บาทแต่ต้องรอเช็คสำนักงานใหญ่1เดือน ทางคู่กรณีไม่ยอมจะขอทันทีทำให้ผู้ประกันต้องสำรองจ่าย ผมในฐานะตัวแทนจะจ่ายแทนผู้ประกันและให้คู่กรณีเซ็นรับเงิน อีกทั้งผู้ประกันเซ็นมอบอำน่าจให้ผมรับเงินแทนและให้จ่ายเช็คชื่อผมจะได้หรือไม่ จะขัดกับราชกิจจานุเบกษามาตรา35วรรค2ที่ห้ามมิให้บริษัทมอบหมายให้หรือยินยอมให้บุคคลใดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากการประกันต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากนายทะเบียน หรือไม่
คำตอบ: 
สอบถามข้อเท็จจริงที่ฝ่ายกฏหมาย สำนักงานคปภ 025153999