อะไหล่แท้หรือเทืยม

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ลัดาวัลย์
วันเวลาที่ตอบ: 
30 April 2555
รายละเอียดคำถาม: 
หากสัยหรืพบว่าผนักงานเคลมกับอู่ในเครือรู้เห็นหรือสมรู้รวมคิดกันเพื่อจะนําอะไหล่เทืยมหรือคุณภาพตํ่ากว่าราคาประเมินมาใส่ให้ลูกค้าเพื่อหวังผลของเงินส่วนต่างของราคาอะไหล่ในกรณีรถประกันเป็นฝ่ายถูก วิธีป้องกันแก้ไขหรือตรวจสอบฟ้องร้องต้องทําอย่างไร
คำตอบ: 
หากไม่แน่ใจขอทราบรายละเอียดไปที่บริษัทประกัน  หรือหากมีหลักฐานที่ชัดเจนสามารถร้องเรียนได้ หรือหากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัท สามารถนำเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ.ทุกจังหวัดค่ะ