ประกาศขายทอดตลาด

ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 2,134 รายการ 22 February 2565
ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาอาคารพร้อมที่ดินของสำนักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3 โดยวิธีทอดตลาด 12 May 2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 18 March 2564
ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 11 August 2563
ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ขายรถยนต์ใช้ประจำสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง จำนวน 11 คัน โดยวิธีทอดตลาด 24 September 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สิน 31 July 2562
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีขายทอดตลาด สำนักงาน คปภ.จังหวัดอำนาจเจริญ 20 June 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายรถยนต์ใช้ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด 18 June 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องขายรถยนต์ใช้ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด 10 June 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องขายรถยนต์ใช้ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด 10 June 2562
ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง ขายรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 16 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด 15 January 2562
ปี 2559
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) 03 November 2559
สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด 29 July 2559
สำนักงาน คปภ. จังหวัดกระบี่ ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด 01 April 2559
สำนักงาน คปภ.จังหวัดชุมพร จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด 10 February 2559
สำนักงาน คปภ.จังหวัดตาก จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด 08 February 2559
สำนักงาน คปภ.จังหวัดอำนาจเจริญ จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด 04 February 2559
จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน 26 January 2559
สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด 25 January 2559
สำนักงาน คปภ.จังหวัดสุโขทัย จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด 25 January 2559
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงาน คปภ.ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน 20 January 2559