ประกาศราคากลาง

ปี 2566
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินโครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นําร่องเพื่อส่งเสริมการทําประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2566
เผยแพร่ราคากลางประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบเพื่อการยื่นรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของธุรกิจ ประกันภัย (Insurance Companies’ e-Reporting System and Thai Financial Reporting Standards: ICeRT) 12 May 2566
เผยแพร่ราคากลางการประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการตามโครงการ คปภ. ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล สู่ Smart OIC ปีที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 March 2566
เผยแพร่ราคากลาง จ้างผู้ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวเปิดและสรุปปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๖ 22 March 2566
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านประกันภัย (ศูนย์ CIT) ถนนวิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ต่อเนื่องรายเดิม ระยะเวลา ๒ เดือน 09 March 2566
เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2566 - 2569 รวม 1,095 วัน) 03 March 2566
เผยแพร่ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการผ่อนชำระค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือน) ครั้งที่ 2 02 March 2566
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖๖ 28 February 2566
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 22 February 2566
เผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาระบบเพื่อการยื่นรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของธุรกิจประกันภัย (Insurance Companies e-Reporting System and Thai Financial Reporting Standards ICeRT) 09 February 2566
เผยแพร่ราคากลางการซื้อจอภาพแบบ LED พร้อมติดตั้งที่ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ สำนักงาน คปภ. 02 February 2566
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ.ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) และแผนการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ปี 2567 01 February 2566
เผยแพร่ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการผ่อนชำระค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือน) 31 January 2566
เผยแพร่ราคากลางการจ้างสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2566 31 January 2566
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Back Office) ระยะที่ 3 31 January 2566
เผยแพร่ราคากลางโครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๗ เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) 16 January 2566
เผยแพราราคากลางจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 January 2566
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผุ้เข้ารับอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสุง (วปส.) รุ่นที่ 11 10 January 2566
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี 06 January 2566
เผยแพร่ตารางราคากลางจ้างจัดเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน (Filing System) 05 January 2566
เผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 January 2566
ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. 15 December 2565
เผยแพร่ราคากลางการเช่าสถานที่ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทบุคคลธรรมดา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 30 November 2565
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้บริการและจัดทำใบอนุญาตคนกลางประกันภัย ประจำปี 2566 29 November 2565
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาเช่าใช้บริการระบบ Call Center ผ่าน Cloud System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 November 2565
เผยแพร่ราคากลางจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี ๖ ครั้งที่ 2 02 November 2565
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาโครงการ Smart OIC Workforce ประจำปี ๒๕๖๕ 01 November 2565
เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในรูปแบบ Hybrid (Online & On Ground) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 October 2565
เผยแพร่ราคากลางการจ้างผู้ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ (ปีที่ 2) ประจำปี 2565 28 October 2565
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาโครงการจัดตั้งระบบและฝ่ายงานวิเคราะห์ข้อมูลสำนักงาน คปภ. (Intelligence Insurance) 20 October 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ระบบจัดการฐานข้อมูล MS SQL สำหรับ IBS-Life 12 October 2565
เผยแพราราคากลางจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย : นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 October 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ 07 October 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายศูนย์สารสนเทศ 22 September 2565
เผยแพร่ราคากลางจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย : นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น 19 September 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดภายในห้องน้ำของโถสุขภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 166 เครื่อง 13 September 2565
เผยแพร่ราคากลางการเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน ๒๗ คัน 12 September 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการศึกษารูปแบบการให้บริการร่วม (Shared services model) สำหรับธุรกิจประกันภัยไทย 12 September 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์การเข้าถึงจากระยะไกล (WFH) 01 September 2565
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 August 2565

Pages