ประกาศร่าง TOR

ปี 2558
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การเช่ารถโดยสารจำนวน 18 คัน 28 December 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR)เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป ปี 2558 03 September 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR)เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558 02 September 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR)เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลการประกันภัย 02 September 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR)เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันภัยรถภาคบังคับ 01 September 2558
เผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์โครงการจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย 24 August 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน ( TOR )เพื่อรับฟังคำวิจารณ์โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง "การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ" โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 June 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน ( TOR )เพื่อรับฟังคำวิจารณ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลประกันภัย 15 June 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน( TOR )โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป ประจำปี 2558 25 May 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน(TOR) จัดซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลการประกันภัย 07 May 2558
ปี 2557
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และบริการห้องประชุม ของสำนักงาน คปภ. 09 July 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์โครงการจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกันภัย 200 04 July 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 25 June 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดหาและพัฒนาระบบบริหารจัดการรายงานและสถิติข้อมูล e-Claim 24 June 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องประจำปี 2557 22 May 2557
เผยแพร่ขอบเขตขของาน (TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการปรับปรุงเครือข่ายเสมือน สำนักงาน คปภ. 03 April 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโฆษณาชุด "พ.ร.บ.รถภาคบังคับ" 18 March 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 26 February 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมาย และการปฏิบัติงานด้านบังคับคดี 26 February 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2557 14 February 2557
เผยแพร่ขอบเขตงาน(TOR) การจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตโฆษณา "ประกันภัย 200" ผ่านสื่อโทรทัศน์ 13 February 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน การปรับปรุงระบบปรับอากาศ สำนักงาน คปภ. 08 January 2557
ปี 2556
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและบริการห้องประชุม 01 November 2556
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการปฏิบัติงานด้านบังคับคดี 09 July 2556
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การประกวดราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศปัจจุบัน 27 May 2556
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวางและการขอคืนเงินสำรองประกันภัย ของบริษัทประกันชีวิต 27 May 2556
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 17 May 2556
โครงการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศส่วนการจัดซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. 03 May 2556
การวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการให้บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ 24 April 2556
การวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการประเมินความเสี่ยงรวมและจัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (24 เม.ย. 56) 24 April 2556
การวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการโอนย้ายฐานข้อมูลกลางสำนักงาน คปภ. 24 April 2556
การวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย 24 April 2556
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ เรื่อง โครงการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศส่วนการจัดซื้อพัสดุโครงการพัฒนา ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. 05 April 2556
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2556 05 March 2556
ปี 2555
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาโครงการสื่อสารความรู้ด้านการประกันภัยสู่ประชาชน ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 August 2555
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ขอบเขตของงาน ( TOR ) โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 31 July 2555

Pages