ประกาศร่าง TOR

ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64087280703 18 August 2564
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OIC eSarabun) เลขที่โครงการ 64087092365 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. - 11 ส.ค. 2564 06 August 2564
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. ๒๕๖๔ – 6 สิงหาคม 2564 เลขที่โครงการ 64087011882 03 August 2564
ร่างประกวดราคาจัดจ้างดำเนินโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ฯ เลขที่โครงการ 64077500158 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ aummarakr@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.- 3 ส.ค. ๒๕๖๔ 29 July 2564
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ฯ เลขที่โครงการ 64077417347 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ thanapolr@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ก.ค.- ๒ ส.ค. ๒๕๖๔ 27 July 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ฯ เลขที่โครงการ ๖๔๐๗๗๒๘๖๒๕๓ สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ anurakk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 23 July 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกัน Malware ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 July 2564
ร่างประกาศประกวดราคาศึกษาข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. ภูมิภาคและอินทราเน็ต เลขที่โครงการ 64077278469 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ aummarak@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2564 16 July 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 July 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าฯ เลขที่โครงการ 64077116503 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564 12 July 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์การประกันภัยควบการลงทุน (Unit-Linked) และมาตราฐานการประกันสุขภาพแบบใหม่ (New Health Standard) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 July 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ สำนักงาน คปภ. เบอร์โทร. 02-5153999 ต่อ 5211 ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2564 06 July 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ Financial@oic.or.th เบอร์โทร. 02-515-3995 ต่อ 5201 หรือ 5209 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 06 July 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ปี 2564-2565) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ anurakk@oic.or.th เบอร์โทร. 02-515-3999 ต่อ 7106 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 06 July 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ Financial@oic.or.th เบอร์โทร. 02-515-3995 ต่อ 5201 หรือ 5209 ตั้งแต่วันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2564 24 June 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ สำนักงาน คปภ. เบอร์โทร. 02-5153999 ต่อ 5211 ตั้งแต่วันที่ 22-25 มิถุนายน 2564 22 June 2564
ประกาศร่างขอบเขตสำหรับการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เป็น Digital Insurance โดยวิธีคัดเลือก 08 June 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2567 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ infrasec@oic.or.th เบอร์โทร.084-145-2359 ตั้งแต่วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 11 May 2564
ประกาศร่าง tor จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ปี ๒๕๖๔ ของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีคัดเลือก 09 March 2564
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยเป็นระยะเวลา ๓๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 March 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ. วิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 05 January 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 36 เดือน สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 5-8 ธันวาคม 2564 05 January 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 05 January 2564
ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการจ้างพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ จำนวน 15 คน ระยะเวลา 33 เดือน โครงการเลขที่ 63127495555 30 December 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ.วิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 December 2563
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 18 คัน ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ทางโทรสาร หรือทางเว็บไซด์ ระหว่างวันที่ 17 – 24 ธันวาคม 2563 ทาง e-mail : aummarak@oic.or.th 17 December 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 17- 21 ตุลาคม 2563 16 December 2563
ร่างประกาศขอบเขตของงานโครงการศึกษาโอกาส ศักยภาพ และแนวทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยต่อ สำหรับการประกันวินาศภัยในประเทศไทย 18 November 2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและพื้นดาดฟ้า รอยต่อ กระจกและAluminium Composite รอบอาคาร และผนังภายนอกอาคารสำนักงาน คปภ. โดยวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป 29 October 2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 October 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ sakowtipk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 15-20 ตุลาคม 2563 15 October 2563
ร่างประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2563 09 October 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2563 06 October 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทส โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 September 2563
ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ได้ทาง sirawitp@oic.or.th ตั้งแแต่วันที่ 25 ก.ย. - 2 ต.ค. 63 25 September 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและพื้นดาดฟ้า รอยต่อของกระจกและ Aluminium Composite รอบอาคาร และผนังภายนอกอาคารสำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ sirawitp@oi 16 September 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 กรกฎาคม 2563 09 July 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 365 วัน (ปี 2563 - 2564) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ sakowtipk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2563 16 June 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 June 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างการปรับปรุงพื้น โดยปูกระเบื้องยาง ชนิดเข้าลิ้นชั้น ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , และชั้น ๘ อาคารสำนักงาน คปภ. ครั้งที่ ๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 May 2563

Pages