ประกาศร่าง TOR

ปี 2558
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR)เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลการประกันภัย 02 September 2558
ปี 2556
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการประเมินความเสี่ยงรวมและจัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (24 เม.ย. 56) 24 April 2556
การวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย 24 April 2556
การวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการโอนย้ายฐานข้อมูลกลางสำนักงาน คปภ. 24 April 2556
การวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการให้บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ 24 April 2556
ปี 2560
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 31 March 2560
ปี 2566
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการผ่อนชำระค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือน) ครั้งที่ 2 02 March 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 January 2566
ร่างประกวดราคาจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบกระบวนการ การโอนและการรับโอนกรมธรรม์ประกันภัย และภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่โครงการ 66027019444 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศฯ 03 February 2566
ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค ๔ (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่ฯ เลขที่ ๖๖๐๓๗๑๑๒๕๒๔ สามารถวิจารณ์ร่าง ได้ที่ bussarar@oic.or.th yaowaresj@oic.or.th ภายในวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๖ 13 March 2566
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานรับสายด่วน คปภ. 1186 (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037033788 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศฯ ได้ที่ anurakk@oic.or.th ,aummarak@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 08 March 2566
ร่างประกวดราคาซื้อจอภาพแบบ LED พร้อมติดตั้งที่ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ สำนักงาน คปภ. ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งวิจารณ์ได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ภายในวันที่ 8 มี.ค. 66 02 March 2566
ปี 2565
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๗ คัน 21 September 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย : นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น 19 September 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย : นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 October 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในรูปแบบ Hybrid (Online & On Ground) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 October 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คปภ. บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 21 June 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและการไล่เบี้ยเรียกคืนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 June 2565
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) เลขที่โครงการ 65027078960 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. - 9 ก.พ. 2565 04 February 2565
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาเช่าใช้บริการระบบ Call Center ผ่าน Cloud System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117298087 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศฯได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 ต.ค. 2565 21 November 2565
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดตั้งระบบและฝ่ายงานวิเคราะห์ข้อมูลสำนักงาน คปภ. (Intelligence Insurance) (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107206061 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศฯได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 ต.ค. 2565 20 October 2565
ปี 2564
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดทำระบบ Platform E - Learning โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 September 2564
ประกาศร่าง tor จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ปี ๒๕๖๔ ของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีคัดเลือก 09 March 2564
ประกาศร่างขอบเขตสำหรับการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เป็น Digital Insurance โดยวิธีคัดเลือก 08 June 2564
ร่างจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107067126 11 October 2564
ร่างประกวดราคาจัดจ้างดำเนินโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ฯ เลขที่โครงการ 64077500158 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ aummarakr@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.- 3 ส.ค. ๒๕๖๔ 29 July 2564
ร่างประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64087280703 18 August 2564
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OIC eSarabun) เลขที่โครงการ 64087092365 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. - 11 ส.ค. 2564 06 August 2564
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ฯ เลขที่โครงการ 64077417347 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ thanapolr@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ก.ค.- ๒ ส.ค. ๒๕๖๔ 27 July 2564
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. ๒๕๖๔ – 6 สิงหาคม 2564 เลขที่โครงการ 64087011882 03 August 2564
ร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๔ คัน ระยะเวลา ๔ ปี (๔๘ เดือน) เลขที่โครงการ 64117372317 24 November 2564
ปี 2563
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ.วิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 December 2563
ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ได้ทาง sirawitp@oic.or.th ตั้งแแต่วันที่ 25 ก.ย. - 2 ต.ค. 63 25 September 2563
ร่างประกวดราคาเช่างานจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (All in one) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ระยะเวลา ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ รวม ๑,๐๙๕ วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 May 2563
ปี 2562
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศร่างการประกวดราคาและขอบเขตของงานจ้างงานปรับปรุงพื้น โดยปูกระเบื้องยาง ชนิดเข้าลิ้น ขั้น 3,4,5,6,7, และชั้น 8 อาคารสำนักงาน คปภ. ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 January 2562
ประกาศร่างจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี กำหนดเผยแพร่ขอบเขตงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 62 -4 มี.ค. 63 ส่งการ่างขอบเขตได้ที่ e-mail sirawitp@oic.or.th 27 February 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 30 เดือน ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ผ่าน email : aummarak@oic.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. - 26 เม.ย. 62 23 April 2562
ปี 2555
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ขอบเขตของงาน ( TOR ) โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 31 July 2555
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาโครงการสื่อสารความรู้ด้านการประกันภัยสู่ประชาชน ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 August 2555
ปี 2561
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกวดราคาการจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 29 เดือน กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.-14 ส.ค.-61 09 August 2561

Pages