จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตสกู๊ปเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัยและจัดทำอินโฟกราฟฟิก และ Photo Ads เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037155742 11 March 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๓ เลขที่โครงการ 65037132790 09 March 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังบรรจุน้ำสแตนเลส ของสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ 08 March 2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์บัตรใบอนุญาตเป็นตัวแทน นายหน้าประกันภัย สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตยี่ห้อ ZEBRA รุ่น ZXP๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 March 2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์บัตรใบอนุญาตเป็นตัวแทน นายหน้าประกันภัย สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตยี่ห้อ ZEBRA รุ่น ZXP๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 March 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี ๒๕๖๕ (Money Expo 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 February 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027366637 24 February 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบบริษัทประกันภัย และพัฒนาระบบงานตรวจสอบบริษัทประกันภัย (ระยะที่ ๑ การจ้างที่ปรึกษา) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 24 February 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล และใบปลิวประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 February 2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมแต่งบทกลอนอาศิรวาท ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 February 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 February 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักด้านการประกันภัยในยุคดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลที่ดครงการ 65027241955ร 17 February 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 February 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าบริการ Private Cloud ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 February 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 สำนักงาน คปภ. เลขที่โครงการ 65027078960 10 February 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญคำนวณมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงาน ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 February 2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Harddisk) จำนวน 6 ตัว และเครื่องแท็บเล็ต (Tablet) จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 February 2565
ประกาศผู้เชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทดสอบความพร้อมการเป็นหัวหน้างาน (supervisory Readiness Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 February 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ 28 January 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชนิดกระดาษต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 January 2565
ประกาศผู้เชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 January 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาเกณฑ์การคำนวณเงินสำรองทางภาษี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย สร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัย 27 January 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะและถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 24 January 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารสำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านประกันภัย (ศูนย์ CIT) ถนนวิภาวดี สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระและ สำนักงาน คปภ. เขตบางนา ระยะเวลา ๑๒ เดือนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 January 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร มิตซูบิชิ ของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 January 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาปและยุง อาคารสำนักงาน คปภ.อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านประกันภัย (ศูนย์ CIT) ถนนวิภาวดี และอาคารสำนักงาน คปภ.เขตท่าพระ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 January 2565
ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64127481583 04 January 2565
ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภคสำหรับสำนักงาน คปภ. ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 December 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนารูปแบบการทำงานและปลูกฝังวัฒนธรราองค์กรใหม่ (New ways of working cultivation-การปรับเปลี่วนวัฒนธรรมองค์กรตามแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรฯ) โดยวิธีคัดเลือก 23 December 2564
จ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 17 December 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครนายก แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 December 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบวางแผนและการจัดการทรัพยากร (ERP Software) ระยะที่ 1 09 December 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OIC eSarabun) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 December 2564
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๔ คัน ระยะเวลา ๔ ปี (๔๘ เดือน) เลขที่โครงการ 64117372317 30 November 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการ Smart OIC Workforce ประจำปี 2021 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 November 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการ Private Cloud ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายกแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107060385 26 November 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อเสนอแนะกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี และการวางระบบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยวิธีคัดเลือก 24 November 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Oracle) ระยะเวลา ๑ ปี (๓๖๕ วัน) เลขที่โครงการ 64117153570 23 November 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 November 2564

Pages