จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 July 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกำหนดกรอบแนวทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยสุขภาพระยะยาว โดยวิธีคัดเลือก 21 July 2565
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องตาม ISO 27001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 July 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65077169885 11 July 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสัมมนาประจำปีผู้ประเมินวินาศภัยด้วยวิธีการสัมมนาแบบผสมผสาน (Hybrid Seminar) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 July 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 24 June 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา ๓ ปี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการรับเงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65067422543 24 June 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ญฎ 929 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 June 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการ Cloud Server สำหรับเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. 06 June 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดงานโครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบ Hybrid (Online On Ground) โดยวิธีคัดเลือก 01 June 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสกู๊ปเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัยและการจัดทำอินโฟกราฟฟิก และ Photo Ads เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 May 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพร้อมตัวอักษรโลหะ และตัวอักษรโลหะ ศูนย์บริการใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัย (Insurance Agent and Broker License Service Center (ILC)) 24 May 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินตามโครงการสื่อสาร จดจำภาพลักษณ์องค์กรสู่รั้วมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 May 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาค โดยเฉาะเจาะจง 23 May 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา ๓ ปี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการรับเงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65057233028 20 May 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (อัตราที่ 1) ทดแทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 April 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ประจำปี 2565 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 27 April 2565
ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างดำเนินโครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : e-bidding) 27 April 2565
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ระยะเวลา ๔ ปี (ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ รวม ๑,๔๖๑ วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037400142 27 April 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูบานเลื่อนอัตโนมัติภายในอาคารสำนักงาน คปภ.พร้อมระบบ Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047255107 26 April 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูบานเลื่อนอัตโนมัติภายในอาคารสำนักงาน คปภ.พร้อมระบบ Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047255107 26 April 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการเงิน และบัญชีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (อัตราที่ ๓) ทดแทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 April 2565
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลประภันภัย (IBS Nonlife) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047047722 21 April 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรวบรวมและประเมินความเสี่ยงและการดำเนินธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 12 April 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยวิธีคัดเลือก 08 April 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยวิธีคัดเลือก 05 April 2565
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ประจำปี 2565 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 05 April 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของอาคารสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 April 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037496621 31 March 2565
ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การประกันภัยรถภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป 30 March 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 March 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037297039 28 March 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (อัตราที่ 1-4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 March 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ของสำนักงาน คปภ. ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 March 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย สำนักงาน คปภ. ปี 2565 17 March 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 March 2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองจดหมาย และซองเอกสารพร้อมสกรีนโลโก้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 March 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรม อาคารสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 March 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตสกู๊ปเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัยและจัดทำอินโฟกราฟฟิก และ Photo Ads เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037155742 11 March 2565

Pages