จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการทางด้านสารสนเทศ (IT Service Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 November 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการศึกษารูปแบบการให้บริการร่วม (Shared services model) สำหรับธุรกิจประกันภัยไทย โดยวิธีคัดเลือก 25 November 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ (ปีที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 November 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีอัตโนมัติด้วย Robotic Process Automation (RPA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 65117401365 23 November 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีปี ๒๕๖๖ ของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีคัดเลือก 23 November 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจสอบการคำนวณอัตราส่วน ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio CAR) ของบริษัทประกันวินาศภัย โดยวิธีคัดเลือก 23 November 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้่ออาคารพร้อมที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ.จังหวัดจันทรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 November 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการต่ออายุสมาชิกบริหารทางการเงินของ Bloomberg Terminal 09 November 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 November 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี ๖ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 65117004106 02 November 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ระบบจัดการฐานข้อมูล MS SQL สำหรับ IBS-Life ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01 November 2565
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ (ปีที่ 2) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107336359 28 October 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดตั้งระบบและฝ่ายงานวิเคราะห์ข้อมูลสำนักงาน คปภ. (Intelligence Insurance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 65107206061 27 October 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์การเข้าถึงจากระยะไกล (WFH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 October 2565
ประกวดราคาจ้างเมหาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำกรองปี 2565 -2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 October 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการทางด้านสารสนเทศ (IT Service Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107134687 21 October 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 October 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายศูนย์สารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 October 2565
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน ๑๑ คัน ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097705956 04 October 2565
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี ๖ เลขที่โคงการ 65097764757 03 October 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดภายในห้องน้ำของโถสุขภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2565
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097340875 19 September 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ การประกันภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการ OIC Gateway Nextgen โดยวิธีคัดเลือก 14 September 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Thailand Insurance Symposium 2022) เลขที่โครงการ 65097148615 08 September 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องตาม ISO 27001 ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 August 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา ๓๖๕ วัน (ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖) เลขที่โครงการ 65087121155 30 August 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นห้องพิจารณา ห้องพักคอย และห้องรับรองของอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 August 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 August 2565
ประกาศประกวดราคาการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 August 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 August 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี ๒๕๖๕ (Prime Minister’s Insurance Awards 2022) ในรูปแบบ Hybrid (Online & On Ground) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 August 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต่อเนื่องกับผู้รับจ้างรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 August 2565
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องตาม ISO 27001 ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 August 2565
ประกาศจัดจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมโครงการ : การเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานด้วยการประกันภัย O I C : Be Smart First Jobber โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 08 August 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 August 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 August 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 July 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการตามโครงการสื่อสาร จดจำภาพลักษณ์องค์กร สู่รั้วมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 July 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 July 2565

Pages