จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2558
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังข้อมูล เพื่อรองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลการประกันภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 September 2558
การประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรร์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 October 2558
การประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง " การประกันภัยรถภาคบังคับ " ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 July 2558
ปี 2560
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ CEO Insurance Forum 2017 11 May 2560
ปี 2565
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี ๖ เลขที่โคงการ 65097764757 03 October 2565
ปี 2562
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน ๕ ส ของสำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097035112 05 September 2562
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว สำหรับศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย (Centre of InsurTech, Thailand (CIT)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097618108 26 September 2562
การประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-Gp เลขที่โครงการ 62017130460 ระหว่างวันที่ 17-25 ม.ค. 2562 และกำหนดยื่นข้อเสนอ 28 ม.ค. 2562 17 January 2562
ปี 2554
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
(ยกเลิก) ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 30 คัน 12 September 2554
การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 07 September 2554
ปี 2555
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
กองทุนประกันชีวิต เปิดสอบราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SUV) จำนวน 1 คัน 06 January 2555
กองทุนประกันวินาศภัย เปิดสอบราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SUV) จำนวน 1 คัน 06 January 2555
การจัดซื้อประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุ่มของลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 โดยวิธีสอบราคา 26 June 2555
การประกวดราคาการเช่ารถยนต์สำหรับใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 13 คัน 30 November 2555
การประกวดราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 July 2555
การประกวดราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 July 2555
การประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อแจ๊กเก็ตอาสาสมัครประกันภับ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 April 2555
การประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อแจ๊กเก็ตอาสาสมัครประกันภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 06 June 2555
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 August 2555
การประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 February 2555
การประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อทดแทนของเดิม สำหรับสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาค จำนวน 29 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 September 2555
ปี 2553
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน 25 June 2553
ปี 2556
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการพัฒนาแนวทางการกำกับการประกันภัยต่อของประเทศไทย 25 March 2556
การประกวดราคาจัดจ้างโอนย้ายฐานข้อมูลกลาง สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08 August 2556
การประกวดราคาจัดซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 May 2556
การประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและตรวจประเมินระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2005 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 May 2556
การประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 March 2556
การประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานด้านบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 August 2556
การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 December 2556
การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันภัย (Insurance Bureau System) 07 June 2556
การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแนวทางการประเมิณความเสี่ยงรวมและจัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 07 June 2556
การประกวดราคาจ้างโครงการโอนย้ายฐานข้อมูลกลางสำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 September 2556
การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 June 2556
การสอบราคาจังปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค7 จังหวัดสระบุรี 11 June 2556
ปี 2566
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการผ่อนชำระค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือน) 30 January 2566
ปี 2559
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 June 2559
ปี 2557
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงเครือข่ายเสมือน สำนักงาน คปภ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 June 2557
การประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนงานด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 June 2557
การประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตโฆษณา \"ประกันภัย 200\" ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 March 2557
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
การสอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี 2555

Pages