จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ ประกาศ ณ วันที่sort descending ไฟล์
การสอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี 2555
ปี 2551
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่sort descending ไฟล์
สอบราคาจ้างเหมาบริการเช่าครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 9 เครื่อง ประจำปี พ.ศ. 2551 15 January 2551
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อองค์กร ฯ 01 February 2551
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2551 15 February 2551
ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในสำนักงาน (รถตู้) 25 February 2551
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคปภ. ประจำปี 2551 28 February 2551
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551 06 March 2551
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2 27 May 2551
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพิ่มเติม 06 June 2551
ประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมตกแต่งอาคาร ฯลฯ ของอาคารสำนักงาน คปภ. แห่งใหม่ 08 August 2551
สอบราคาจ้างประชาสัมพัธ์เชิงรุก โครงการเผยแพร่ความรู้ฯ ทางสื่อโทรทัศน์ 13 August 2551
ขอยกเลิกประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมตกแต่งอาคาร ฯลฯ ของอาคารสำนักงาน คปภ. แห่งใหม่ 09 September 2551
ประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมตกแต่งอาคาร ฯลฯ ของอาคารสำนักงาน คปภ. แห่งใหม่ (ฉบับใหม่) 09 September 2551
ประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูล 12 September 2551
สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลและเครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ 17 September 2551
สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลและเครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ ครั้งที่ 2 13 October 2551
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20 October 2551
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อองค์กร ผ่านสื่อโทรทัศน์ 21 October 2551
ประกวดราคาจ้างการตกแต่ง ติดตั้งงานเฟอนิเจอร์สำนักงาน ของอาคาร สำนักงาน คปภ. 05 November 2551
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2550 กองทุนหมุนเวียน สำนักงาน คปภ. 06 November 2551
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ 18 November 2551
ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค 18 November 2551
ประกวดราคาการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 13 คัน 21 November 2551
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพัฒนาระบบงาน ประจำปี 2551 21 November 2551
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการออกใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย 28 November 2551
สอบราคาเช่าคุรุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 เครื่อง ประจำปี พ.ศ. 2552 03 December 2551
สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อการเรียน การสอน การประกันภัย ในรูปแบบหนังสือการ์ตูน 04 December 2551
สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้รองรับการดำเนินงานในห้องสมุด 09 December 2551
ปี 2552
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่sort descending ไฟล์
ประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานคปภ. ประจำปี 2552 09 January 2552
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารประกันภัย รายไตรมาศ ประจำปี 2552 12 February 2552
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อวิทยุ 16 February 2552
สอบราคา จัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยฯ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 23 February 2552
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารประจำปี สำนักงาน คปภ. 24 February 2552
ประกวดราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อองค์กร ผ่านสื่อโทรทัศน์ 04 March 2552
สอบราคาจ้างออกแบบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน คปภ. ปี 2552 10 March 2552
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์การประกันภัย 13 March 2552
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2551 17 March 2552
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฯ สำนักงานคปภ. ประจำปี 2552 18 March 2552
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยแก่ประชาชน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 27 March 2552
สอบราคาจ้างรับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์เงินสำรองประกันภัย 30 March 2552

Pages