จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี ๖ เลขที่โคงการ 65097764757 03 October 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดภายในห้องน้ำของโถสุขภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2565
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097340875 19 September 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ การประกันภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการ OIC Gateway Nextgen โดยวิธีคัดเลือก 14 September 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Thailand Insurance Symposium 2022) เลขที่โครงการ 65097148615 08 September 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องตาม ISO 27001 ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 August 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา ๓๖๕ วัน (ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖) เลขที่โครงการ 65087121155 30 August 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นห้องพิจารณา ห้องพักคอย และห้องรับรองของอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 August 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 August 2565
ประกาศประกวดราคาการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 August 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 August 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี ๒๕๖๕ (Prime Minister’s Insurance Awards 2022) ในรูปแบบ Hybrid (Online & On Ground) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 August 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต่อเนื่องกับผู้รับจ้างรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 August 2565
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องตาม ISO 27001 ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 August 2565
ประกาศจัดจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมโครงการ : การเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานด้วยการประกันภัย O I C : Be Smart First Jobber โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 08 August 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 August 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 August 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 July 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการตามโครงการสื่อสาร จดจำภาพลักษณ์องค์กร สู่รั้วมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 July 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 July 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 July 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกำหนดกรอบแนวทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยสุขภาพระยะยาว โดยวิธีคัดเลือก 21 July 2565
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องตาม ISO 27001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 July 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65077169885 11 July 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสัมมนาประจำปีผู้ประเมินวินาศภัยด้วยวิธีการสัมมนาแบบผสมผสาน (Hybrid Seminar) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 July 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 24 June 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา ๓ ปี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการรับเงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65067422543 24 June 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ญฎ 929 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 June 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการ Cloud Server สำหรับเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. 06 June 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดงานโครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบ Hybrid (Online On Ground) โดยวิธีคัดเลือก 01 June 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสกู๊ปเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัยและการจัดทำอินโฟกราฟฟิก และ Photo Ads เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 May 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพร้อมตัวอักษรโลหะ และตัวอักษรโลหะ ศูนย์บริการใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัย (Insurance Agent and Broker License Service Center (ILC)) 24 May 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินตามโครงการสื่อสาร จดจำภาพลักษณ์องค์กรสู่รั้วมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 May 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาค โดยเฉาะเจาะจง 23 May 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา ๓ ปี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการรับเงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65057233028 20 May 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (อัตราที่ 1) ทดแทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 April 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ประจำปี 2565 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 27 April 2565
ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างดำเนินโครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : e-bidding) 27 April 2565

Pages