จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Mobile Application สำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62107062181 08 October 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการแปลงเอกสาร สำหรับโครงการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 October 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2562 ในรูปแบบไดอารี่ สมุดโน้ต ปฏิทินตั้งโต๊ะ และถุงผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 October 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 October 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตซุ้มโค้งพองลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 October 2562
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว สำหรับศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย (Centre of InsurTech, Thailand (CIT)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097618108 26 September 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงาน คปภ. จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) 26 September 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์ความรู้เรื่องประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ 25 September 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้จ้างดำเนินงนโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 September 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างแบบจำลองการประเมินความเสี่ยงของมหันตภัยเฉพาะด้านอุทกภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 September 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 19 September 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 19 September 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) โดยวิธีคัดเลือก 17 September 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Ministers Insurance Awards ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 September 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด ขับขี่ปลอดภัย เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 September 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแบบรายงานทางการเงินกิจการตามมาตรฐานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอรับเอกสารทางระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ 5- 19 ก.ย. 62ยื่นข้อเสนอ 20 ก.ย. 62โครงการเลขที่ 6208757 05 September 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน ๕ ส ของสำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097035112 05 September 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการออกแบบหลักสูตรและดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน คปภ. ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 04 September 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Roll Up ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097017865 04 September 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบ OIC Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087386155 03 September 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน ๕ ส ของสำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 August 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Website สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 August 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศสำนักงาน คปภ. 28 August 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Mobile Application สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087506030 28 August 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเร่งรัดดำเนินกระบวนการเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 August 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปี 2562 - 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 August 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 August 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานสำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย 16 August 2562
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2563 ในรูปแบบไดอารี่ สมุดโน้ต ปฏิทินตั้งโต๊ะ และถุงผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ62087203118 16 August 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแปลงเอกสาร สำหรับโครงการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087066732 15 August 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 - 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 August 2562
ร่างประกาศจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศสำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทริกนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซด์ sarspholk@oic.or.th หรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 15 August 2562
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087063850 13 August 2562
ประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Ministers Insurance Awards ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087192130 13 August 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2563 ในรูปแบบไดอารี่ สมุดโน้ต ปฏิทินตั้งโต๊ะ และถุงผ้า 08 August 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล Oracle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 August 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 August 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแปลงเอกสาร สำหรับโครงการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 July 2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล Oracle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซด์ am@oic.or.th 31 July 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30 July 2562

Pages