จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2566
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) โดยวิธีคัดเลือก 07 February 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 February 2566
ประกาศประกวดราคาการซื้อจอภาพแบบ LED พร้อมติดตั้งที่ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ สำนักงาน คปภ. 02 February 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017521803 31 January 2566
การจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการผ่อนชำระค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือน) 30 January 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นด้วยโอโซนของระบบปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน คปภ. ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 January 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 11 โดยวิธีคัดเลือก 23 January 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเช่าใช้บริการระบบ Call Center ผ่าน Cloud System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 January 2566
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 January 2566
จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 January 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีอัตโนมัติ ด้วย Robotic Process Automation (RPA) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 66017012123 09 January 2566
ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทบุคคลธรรมดา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก 27 December 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 December 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ให้บริการและจัดทำใบอนุญาตคนกลางประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 December 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ระบบจัดการฐานข้อมูล MS SQL สำหรับ IBS-Life ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 December 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดาราคาจ้างเหมาบริการบำรงุรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรองปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 December 2565
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding เลขที่โครงการ 65117530120 09 December 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายศูนย์สารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 December 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี ๖ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 December 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดตั้งระบบและฝ่ายงานวิเคราะห์ข้อมูลสำนักงาน คปภ. (Intelligence Insurance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 December 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์การเข้าถึงจากระยะไกล (WFH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 December 2565
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้บริการและจัดทำใบอนุญาตคนกลางประกันภัย ประจำปี 2566 29 November 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาเช่าใช้บริการระบบ Call Center ผ่าน Cloud System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 November 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการ Smart OIC Workforce ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 28 November 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการทางด้านสารสนเทศ (IT Service Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 November 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการศึกษารูปแบบการให้บริการร่วม (Shared services model) สำหรับธุรกิจประกันภัยไทย โดยวิธีคัดเลือก 25 November 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ (ปีที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 November 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีอัตโนมัติด้วย Robotic Process Automation (RPA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 65117401365 23 November 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีปี ๒๕๖๖ ของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีคัดเลือก 23 November 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจสอบการคำนวณอัตราส่วน ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio CAR) ของบริษัทประกันวินาศภัย โดยวิธีคัดเลือก 23 November 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้่ออาคารพร้อมที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ.จังหวัดจันทรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 November 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการต่ออายุสมาชิกบริหารทางการเงินของ Bloomberg Terminal 09 November 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี ๖ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 65117004106 02 November 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 November 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ระบบจัดการฐานข้อมูล MS SQL สำหรับ IBS-Life ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01 November 2565
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ (ปีที่ 2) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107336359 28 October 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดตั้งระบบและฝ่ายงานวิเคราะห์ข้อมูลสำนักงาน คปภ. (Intelligence Insurance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 65107206061 27 October 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์การเข้าถึงจากระยะไกล (WFH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 October 2565
ประกวดราคาจ้างเมหาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำกรองปี 2565 -2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 October 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการทางด้านสารสนเทศ (IT Service Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107134687 21 October 2565

Pages