จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการ Private Cloud ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายกแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อเสนอแนะกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี และการวางระบบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยวิธีคัดเลือก 24 November 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Oracle) ระยะเวลา ๑ ปี (๓๖๕ วัน) เลขที่โครงการ 64117153570 23 November 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 November 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ในรูปแบบ Hybrid (on ground & online) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 November 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ E-Library ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 November 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากำกับดูแลข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล (Master Data & Data Governance) โดยวิธีคัดเลือก 11 November 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 11 November 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (IBS-Nonlife) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างโครงการจัดสัมมนาบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทภายใต้บริบทของโลกที่เปลี่ยนไป (อบรมหลักสูตรเฉพาะสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารบริษัทประกันภัย) โดยวิธีคัดเลือก 03 November 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107206525 29 October 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มของใช้ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 October 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๕ รายการ ครั้งที่ ๓ เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๑๙๗๒๖๑ 20 October 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย 18 October 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 15 October 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการงานแถลงข่าว แนวทางในการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงมาตรการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 12 October 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ การประกันภัยในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 October 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัยแห่งชาติ (National Insurance Bureau) โดยวิธีคัดเลือก 05 October 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ครั้งที่ ๒ 04 October 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อจอภาพแบบ LED และติดตั้งที่ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ และรื้อถอนจอภาพแบบ LED ชุดเดิมจากชั้น ๒ ไปติดตั้งที่ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น ๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่โครงการ 64097808706 01 October 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ E-Library ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 September 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัท ประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 September 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบ Platform E - Learning โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 21 September 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสัญจร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64097404102 17 September 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Back Office) โดยวิธีคัดเลือก 14 September 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64097305904 13 September 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 09 September 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัยในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64097170522 09 September 2564
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณา และสื่อโฆษณาดิจิทัล เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในสถานการณ์การฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังภาวะการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 02 September 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทบทวนระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ตามแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ SMART OIC ของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีคัดเลือก 02 September 2564
ประากาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 365 วัน (ปี 2564-2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) 01 September 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงข้อมูลด้านประกันภัย (OIC Gateway Platform) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 August 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64087418598 30 August 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 August 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำกรอบการประเมินระดับความพร้อมด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับบริษัทประกันภัย (Cyber Resilience Assessment Framework CRAF) โดยวิธีคัดเลือก 23 August 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 August 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์ แอล อี ดี และตู้เย็น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 August 2564
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับใช้ในห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๑ และชั้น ๒ 13 August 2564
ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 August 2564

Pages