จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณา และสื่อโฆษณาดิจิทัล เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ในสถานการณ์การฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังภาวะการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่โครงการ 63097383102 24 September 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำและบริหารเว็บไซด์รวมข่าว (newsroom) เว็บไซด์รวบรวมสื่อ (Media center) และบริหารกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงาน คปภ. ) 24 September 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 September 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการศึกษาการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ SMART OIC ระยะที่ ๒ (จ้างติดตามการดำเนินการภายใต้แผนการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ SMART OIC) (SMART OIC Project Management Office SMART OIC PMO) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับฯ 21 September 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินด้วยการประกันภัย ในรูปแบบละครซิทคอม (Sitcom Situation Comedy) โดยวิธีคัดเลือก 21 September 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายและทัศนคติที่ดีกับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัยสู่ประชาชน 18 September 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดา แบบ PVC Card 17 September 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63097313483 17 September 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ Thomson Reuters Westlaw ฉบับต่ออายุสมาชิกรายปี (Renewal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 September 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 September 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต่อเนื่องกับผู้รับจ้างรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 September 2563
ประกาศ ประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์การบริหารจัดการฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087338169 09 September 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการสร้างระบบการให้ความรู้ด้านการประกันภัยครบวงจร (Create Insurance Literacy System CILS) 31 August 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อแบบส่งต่อเนื่องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Streaming media) ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 August 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087598961 31 August 2563
ประกาศประวกดราคาจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive multimedia) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อระบบการประกันภัยไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 August 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก 28 August 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 365 วัน (ปี 2563 - 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 August 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 9กฎ-1186 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 August 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 63087439699 25 August 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System - Life) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 August 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาคารพร้อมที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค ๑ (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัด เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 August 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อประดับสถานที่ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 10 August 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 August 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 05 August 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาและวิจัยปัญหาการจัดทำประกันภัย ภาคบังคับของเจ้าของรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 August 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่น อินโฟกราฟฟิก (Motion Infographic) ความรู้เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 July 2563
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 July 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดอกไม้ และวัสดุ อุปกรณ์เพื่อประดับสถานที่ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 21 July 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 July 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 July 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63077048965 16 July 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ เลขที่โครงการ 63077012376 08 July 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63077026796 08 July 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการงานแถลงข่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกและการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ ให้สาธารณชนรับทราบผ่านสื่อมวลชน ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยวิธีคัดเลือก 03 July 2563
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 June 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 June 2563
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 June 2563
ปณะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินการโครงการศึกษาจัดทำแผนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร เพื่อนำไปใช้ในงานด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการจดจำในยุคดิจิทัล 26 June 2563
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผุ้ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 June 2563

Pages