แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2563
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 สำหรับการจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ. วิภาวดี และสำนักงาน คปภ. ท่าพระ ระยะเวลา 3 เดือน 02 December 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 December 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับการจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหาร จัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี ๒๕๖๓ (Money Expo 2020) 28 January 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับการจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสุขภาพด้วยการประกันภัย 13 March 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๓ ปี 29 September 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับโครงการทบทวนความเหมาะสบของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) 17 April 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับการจ้างางดำเนินการบริหารจัดการงานแถลงข่าวปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 20 October 2563
เผยแพร่แผนการจ้างเหมาเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 12 October 2563
ปี 2562
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับการจ้าง บริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารความเคลื่อนไหวของสำนักงาน คปภ. ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย ผ่านสื่อต่างๆ 23 September 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 December 2562
ปี 2561
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างส่งเสริมการขายประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 February 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 11 April 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับการจ้างโครงการบริหารพนักงานศักยภาพสูงและการสืบทอดตำแหน่ง 06 June 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 28 December 2561
ปี 2564
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัยในยุคดิจิทัลและเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี ๒๕๖๕ 07 September 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับการจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2564 27 May 2564
เผยแพร่แผนการจัดเช่าสถานที่ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 02 April 2564
เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 07 July 2564
เผยแพร่แผนจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะและถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 29 December 2564
ปี 2565
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01 February 2565
เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ 12 January 2565
เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้บริการและจัดทำใบอนุญาตคนกลางประกันภัย ประจำปี 2566 29 November 2565
เผยแพร่แผนการจ้างเหมาเช่าใช้บริการระบบ Call Center ผ่าน Cloud System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 November 2565
เผยแพร่แผนการเช่าสถานที่ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทบุคคลธรรมดา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 02 December 2565
ปี 2566
ชื่อsort descending ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ของสำนักงาน คปภ. 16 January 2566