การขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น

                การขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. 2561ให้ปฏิบัติโดยยื่นขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยผ่านช่องทาง E-mail : mvp@oic.or.th โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นจากเว็บไซต์สำนักงาน (www.oic.or.th

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Wednesday, March 25, 2563