ไตรมาส 4

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย (รายงานก่อนการปรับปรุง)24.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย ณ 31 ธันวาคม 2545 กับปี 2544 (ราคาบัญชี)34 KB
Office spreadsheet icon เบี้ยประกันภัยรับของธุรกิจประกันวินาศภัย (รายงานก่อนการปรับปรุง)52 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย (รายงานก่อนการปรับปรุง)26.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จการประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย (รายงานก่อนการปรับปรุง)24 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย (รายงานก่อนการปรับปรุง)25 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย (รายงานก่อนการปรับปรุง)26 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้จากการลงทุน รายได้อื่นของธุรกิจประกันวินาศภัย (รายงานก่อนการปรับปรุง)24.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย ณ 31 ธันวาคม 2545 กับปี 2544 (ราคาบัญชี)40 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย (รายงานก่อนการปรับปรุง)16.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย (รายงานก่อนการปรับปรุง)17 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย (รายงานก่อนการปรับปรุง)17 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย (รายงานก่อนการปรับปรุง)17 KB
Office spreadsheet icon อัตราค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย (รายงานก่อนการปรับปรุง)19 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Tuesday, December 31, 2545